Vận động nhân dân thực hiện đúng pháp luật của nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
      Liêu Tú là xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 của huyện Trần Đề, là xã có đông đồng bào dân tộc khmer chiếm 75,97% dân số. Người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. Trong những năm qua,xã Liêu Tú đã tập trung tuyên truyền có hiệu quả trong nhân dân việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông, trong đó phải kể đến vai trò của đồng chí Hà Ngân Kim Tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Liêu Tú.

Đ/c Kim Tới (thứ hai, bên trái) cùng với MTTQ xã và các tổ chức thành viên

Thường xuyên tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân

 

    Đồng chí Kim Tới cho biết, việc bảo đảm an toàn giao thông là một nhiệm vụ rất quan trọng của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, đây là một nhiệm vụ cấp bách, ngoài việc quản lý của Nhà nước trước mắt và lâu dài thì phải nói đến việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức tự giác chấp hành thực hiện pháp luật về giao thông cho các tầng lớp nhân dân hiểu và có ý thức tham gia giao thông và sử dụng phương tiện giao thông  đảm bảo an toàn. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, tôi cùng với Ủy ban MTTQ xã luôn xác định tuyên truyền, vận động là công việc thường xuyên, lâu dài.

    Để giúp người dân hiểu được những nội dung cơ bản về trật tự an toàn giao thông, đưa văn hoá giao thông vào đời sống và phát triển thành phong trào rộng khắp trong xã, đồng chí Kim Tới và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên và hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận, khu dân cư  tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về đảm bảo thật tự an toàn giao thông.

    Hàng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã (MTTQ xã) chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên Mặt trận, Ban Công tác Mặt trận, khu dân cư  tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về các văn bản của Đảng, của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là tuyên truyền các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về đảm bảo an toàn giao thông lồng ghép với 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” triển khai, tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân ở địa bàn khu dân cư, thông hiểu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về đảm bảo thật tự an toàn giao thông.

    Trong công tác triển khai công tác tuyên truyền, đồng chí Kim Tới luôn lấy đội ngũ cán bộ MTTQ, các tổ chức thành viên Mặt trận, Ban Công tác Mặt trận và người có uy tín, chức sắc tôn giáo làm nòng cốt trong công tác vận động nhân dân chấp hành luật an toàn giao thông. Quá trình triển khai, hệ thống MTTQ các cấp phối hợp và phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trực tiếp tuyên truyền đến từng người dân ở khu dân cư cũng như các hội viên, đoàn viên thuộc tổ chức của mình.

    Công tác tuyên truyền, vận động được MTTQ và các tổ chức thành viên tiến hành thường xuyên, liên tục, để không ngừng nâng cao nhận thức, hành động của mỗi người dân khi tham gia giao thông. Nội dung tuyên truyền được chú trọng triển khai vào việc thực hiện nếp sống văn hoá giao thông, gắn với thực hiện nếp sống văn hoá nói chung; ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cách ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông; tác hại của rượu, bia đối với sức khoẻ và trật tự xã hội, đặc biệt là nguy cơ gây tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia khi lái xe.

    Thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ xã lồng ghép triển khai thực hiện từng bước hiệu quả, thiết thực phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm an toàn giao thông”, gắn tiêu chí xây dựng gia đình, khu dân cư bảo đảm an toàn giao thông với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa góp phần nâng cao ý thức của người dân về chấp hành pháp luật an toàn giao thông.

    Đồng thời, hàng năm phát động các hộ dân đăng ký tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông lồng ghép với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được 3.413/3.413 hộ đăng ký thực hiện đạt tỷ lệ 100%; 5/5 khu dân cư đăng ký thực hiện khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 100 %. Đến cuối năm 2019 đã công nhận, tái công nhận 3.331 hộ gia đình văn hoá, chiếm 97,28%, tăng 7,06% so với năm 2015; công nhận, tái công nhận 05 khu dân cư văn hoá, đạt 100%, tăng 02 khu dân cư so với năm 2015.

    Bên cạnh việc tuyên truyền, MTTQ xã còn thường xuyên đẩy mạnh hoạt động giám sát của nhân dân trong việc xây dựng các công trình giao thông, nhất là phát huy vai trò giám sát của các Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân tại cơ sở và vận động nhân dân giám sát các cán bộ, lực lượng thực hiện thi nhiệm vụ về an toàn giao thông; giám sát các công trình xây dựng cơ bản về lộ, cầu nông thôn; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các vụ vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

    Bên cạnh đó, đồng chí Kim Tới còn cùng với MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng các mô hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông, như:  “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; mô hình “Tổ tự quản”, “Nhóm tự quản”, Đoạn đường tự quản”, “Đoạn đường an toàn giao thông”, “ Cổng trường an toàn giao thông”; mô hình “Thắp sáng đường quê”… Kết quả đến nay xã đã xây dựng 01 mô hình “Khu dân cư bảo đảm an toàn giao thông” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại ấp Đại Nôn; 5 mô hình “Tổ tự quản”, “Nhóm tự quản”, 5 Đoạn đường tự quản về an toàn giao thông”, 02 “Cổng trường an toàn giao thông”.

    Ngoài ra, hướng dẫn Ban CTMT ở khu dân cư và gia đình ký cam kết khu dân cư và gia đình bảo đảm trật tự an toàn giao thông; vận động người dân tham gia bảo vệ các công trình giao thông và hành lang ATGT; vận động người điều khiển phương tiện giao thông tuân thủ quy tắc giao thông; chấp hành về quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ… Từ đó, công tác đảm bảo an toàn giao thông, tai nạn giao thông ngày càng được kiềm chế.

    Trong thời gian tới, để công tác tuyên truyền tron nhân dân đẩy mạnh thực hiện nghiêm pháp luật về an toàn giao thông, đồnh chí Kim Tới cho biết: Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng, Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, luật an toàn giao thông; vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu đăng ký và thực hiện không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

    Ngoài ra, MTTQ xã sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và thực hiện nếp sống văn hoá giao thông sâu rộng trong nhân dân với nhiều hình thức và nội dung phù hợp từng mọi đối tượng để nhân dân hiểu thực hiện gắn phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đặc biệt là gắn tiêu chí xây dựng gia đình, khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông với việc xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá.

    Đồng chí Hà Ngân Kim Tới đã vinh dự nhận được Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen do những đóng góp của mình, tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giai đoạn 2016-2020. 

Lưu Hồng Tài

No title... No title... No title... ảnh 1 trao co cho các ton giao
video
Giám sát giúp phát huy vai trò của MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội
  • Giám sát giúp phát huy vai trò của MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội
  • 300 phần quà cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn
  • Chăm lo đời sống cho đồng bào Khmer
  • Đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 182
  • Trong tuần: 182
  • Tất cả: 20428

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: Số 5, Trần Văn Sắc, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3821039 . Fax: (0299) 3821039. Email: ptmtst@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: bà Khưu Đăng Phượng - Trưởng BBT, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh Sóc Trăng